Algemene voorwaarden

 • De Peerdevisschers Walk is een organisatie onder de koepel van Wandelsport Vlaanderen vzw. met hoofdzetel te Maldegem.
 • De Peerdevisschers Walk is een niet-competitieve wandeling. Wandelen en lopen zijn toegestaan.
 • Deelname aan de Peerdevisschers Walk kan enkel via voorinschrijving met een geldig geactiveerde lidkaart van een erkende wandelsportfederatie.  Bij ongeldig lidmaatschap kan de organisatie u de deelname ontzeggen.  De organisatie voorziet onder geen enkele vorm teruggave van betaalde deelnemersbedrag. 
 • De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs omvat deelname aan het event met bevoorrading en verzekering. 
 • Bij afgelasting van het evenement door Wandelsport Vlaanderen vzw zelf, kan de persoon die de bestelling heeft gedaan, de tickets voor zover mogelijk omruilen tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met de Peerdevisschers Walk, zoals service- en administratiekosten, zullen niet worden terugbetaald.
 • Bij geval van overmacht is de aansprakelijkheid van Wandelsport Vlaanderen vzw uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan ALLE omstandigheden buiten de wil van Wandelsport Vlaanderen vzw om, die de organisatie van de Peerdevisschers Walk geheel of gedeeltelijk verhinderen. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief):
 • niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden
 • instructies, beslissingen of interventies van openbare, administratieve of regelgevende instanties
 • terrorisme of dreiging tot terreur, oorlog of oorlogsdreiging
 • weeromstandigheden zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden , enz.
 • epidemieën, pandemie of staat van lock-down
 • onlusten op de openbare weg, blokkades , stakingen, demonstraties en andere storende ongeregeldheden

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

 • Deelnemen vereist een goede fysieke gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarden. De organisatie adviseert vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend arts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.
 • De Wandelsport Vlaanderen vzw verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is standaard inbegrepen bij je inschrijving.
 • Deelnemen aan de Peerdevisschers Walk 50 km kan alleen vanaf het jaar dat iemand 16 jaar wordt. De Peerdevisschers Walk 35 km staat open voor iedereen.
 • Deelnemers dienen de tijdslimieten en openingsuren van de rust- & bevoorradingsposten te respecteren. Alle deelnemers aan de Peerdevisschers Walk dienen ten laatste om 17u30 de eindmeet te bereiken. Het niet halen van de vooraf bepaalde tijdslimieten kan leiden tot uitsluiting.
 • Deelnemers en medewerkers van de organisatie mogen op geen enkele wijze uiting geven aan politieke en/of religieuze uitingen.
 • Tijdens de Peerdevisschers Walk is het de deelnemers verboden promotionele voorwerpen en wapens al of niet zichtbaar te dragen. Ook voorwerpen die een gevaar kunnen betekenen voor de andere deelnemers zijn verboden. Wandelen met wandel- of nordic sticks is toegelaten.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wandeling. 
 • De deelnemers dienen rekening te houden met mogelijk wandel- of autoverkeer en aanvaarden de eigenheid van het evenement. De algemene wegcode geldt te allen tijde. De deelnemer is verplicht het aangegeven wandelparcours te volgen.
 • Uw inschrijving is steeds naam gebonden. U kunt uw inschrijving NIET doorgeven aan iemand anders. Het enige wat toegestaan is, is het veranderen van afstand.
 • Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
 • Met inschrijving aan de Peerdevisschers Walk verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en akkoord te gaan met het reglement.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Peerdevisschers Walk. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is alleen de Nederlandse tekst hiervoor bindend. Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Gent.

ALGEMENE ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • Je inschrijving annuleren kan tot 24 december 2023. De organisatie retourneert in geen enkel geval het inschrijvingsbedrag. Je ontvangt wel een voucher ter waarde van uw inschrijving. De voucher is 1 jaar geldig en kan worden gebruikt voor editie 2024
 • Na 24 december 2023 worden geen annulaties (met uitzondering medische reden) geaccepteerd. 
 • Uiterste inschrijvingsdatum is 24 januari 2024